https://bunkry.eu/gfx/upload/naglowki/gwc.png

Grupa Warowna Cegielnia wchodząca w skład umocnień Wału Pomorskiego umiejscowiona została między jeziorami Zamkowym i Chmiel Duży. Wybudowana w latach 1932 – 1935 miała za zadanie bronić nie tylko miasta, ale także szosy biegnącej w kierunku Piły oraz linii kolejowej. W jej skład wchodzi kilkanaście obiektów różnego przeznaczenia wybudowanych w początkowej fazie budowy oraz stanowiska zwane Tobrukami powstałe w 1944 r.

Trzon GW Cegielnia stanowią dwa schrony typu B tzw. B – Werki. Pierwszy z nich wyposażony został w kopułę 6 strzelnicową, obserwacyjną i kazamatę flankującą. Drugi pełnił przede wszystkim funkcję schronu biernego z uzbrojeniem tylko w kazamacie flankującej. Schrony główne nie maja bezpośredniego połączenia. Poterny, w które każdy z nich jest wyposażony prowadza do dwóch wież wyposażonych w kopułę 3 – strzelnicowa. 

W skład GW Cegielnia wchodzą dwa wielosektorowe schrony B1, miejscami wzmocnione do B. Nie posiadały one kopuły pancernej, a ich ochronę stanowiły płyty pancerne.

Grupa Warowna Cegielnia przyjęła kształt dwóch linii schronów. W skład pierwszej wchodzą schrony główne, obiekty wielosektorowe oraz dwa schrony jednosektorowe przy zaporach p.panc.

Druga, to schrony bojowy typu B1 różnego zastosowania – do ognia flankującego i czołowego, schron obserwacyjny oraz schron bierny dla armat p.panc. i obsługi – budowla wyjątkowa na Wale Pomorskim. Pozycje wzmocniono w 1944 r. kilkoma małymi schronami zwanymi potocznie Tobrukami.

Grupa Warowna Cegielnia - skansen fortyfikacyjny

Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja. Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej Celem realizacji projektu jest kompleksowe zagospodarowanie rejonu Grupy Warownej Cegielnia w Wałczu na potrzeby kulturalne poprzez wybudowanie zaplecza wystawowo – socjalnego. Projekt obejmuje wybudowanie zaplecza wystawowo – socjalnego składającego się z następujących obiektów: budynku wystawowego, wiaty wystawowej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno – sanitarnego, wiaty gospodarczo – garażowej. Pozostałe prace to: przebudowa instalacji elektrycznej w najlepiej zachowanym bunkrze, wykonanie stałych podpór do ekspozycji terenowej militariów, oznakowanie elementów terenowych za pomocą tablic informacyjnych oraz z infrastruktury towarzyszącej: pola namiotowego, ogrodzenia terenu i monitoringu, drogi, ścieżki i parkingu, zaopatrzenie w energię elektryczną i oświetlenie terenu, zaopatrzenia w wodę. Całkowita wartość projektu to kwota 2 877 720,93 PLN, wartość wydatków kwalifikowanych 2 827 720, 93 PLN. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 2 120 790,69 zł PLN, a wkład własny Gminy Miejskiej Wałcz to 756 930.24 PLN. Realizacja całości zadania przewidziano na 2011 r.